Regulamin strony internetowej www.imm.com.pl

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze strony internetowej imm.com.pl (dalej: „Witryna”).
1.2. Administratorem Witryny jest Instytut Monitorowania Mediów S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa (dalej: „IMM”).
1.3. Za pomocą Witryny jest możliwe skorzystanie z następujących usług drogą elektroniczną:
a. Zamówienie następujących usług: newsletter, bezpłatne szkolenie, zapisanie się do bazy MediaContact,
b. Wysłanie zapytania/prośby o wycenę dotyczących usług IMM,
c. Kontakt z Administratorem za pomocą formularzy dostępnych w Witrynie,
d. Zapoznanie się z treścią materiałów IMM, w tym e-booków, raportów, poradników i artykułów,
e. Logowanie do konta służącego usłudze/funkcjonalności: Monitoring internetu, Monitoring social mediów, Monitoring prasy, Monitoring radia, Monitoring telewizji, Monitoring reklam adMonit, Automatyczny monitoring internetu (ami), Baza Danych MediaContact, Biuro Prasowe, Raporty i analizy.
1.4. Osoba korzystająca z Witryny (dalej: „Użytkownik”), w celu prawidłowego korzystania z Witryny powinien spełnić następujące wymagania techniczne: dostęp do sieci Internet, przeglądarka internetowa (Firefox w wersji min. 93.0; Chrome w wersji min. 94.0.4606.81; Microsoft Edge w wersji min. 94.0.992.47; Opera w wersji min. 79.0.4143.72; Safari w wersji min. 13.1.1). Wymagania sprzętowe korzystania z Witryny są analogiczne jak wymagania sprzętowe wykorzystywanej przeglądarki.
1.5. Jeżeli informacja o określonej usłudze IMM nie stanowi inaczej, korzystanie z Witryny jest bezpłatne i nie wymaga utworzenia konta Użytkownika w Witrynie.
1.6. Odpłatne Usługi IMM prezentowane za pomocą Witryny, są dedykowane wyłącznie dla przedsiębiorców, chyba że IMM wyraźnie oświadczy inaczej.

 

2. Baza MediaContact
2.1. MediaContact to usługa, za pomocą której jest możliwe przesłanie informacji do bazy autorów i dziennikarzy.
2.2. Do bazy MediaContact może zapisać się każda osoba fizyczna, która jest autorem i/lub dziennikarzem. Zapisanie się do bazy następuje poprzez formularz https://www.imm.com.pl/dladziennikarzy lub na wniosek wysłany pod adres email imm@imm.com.pl.
2.3. IMM ma prawo do odmowy wpisania osoby do bazy lub usunięcia osoby z bazy wedle własnego uznania. O tym fakcie IMM informuje w formie email.
2.4. Usunięcie lub modyfikacja danych w bazie następuje na wniosek Użytkownika zarejestrowanego w bazie wysłany pod adres imm@imm.com.pl. Usunięcie lub modyfikacja nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu wniosku od osoby uprawnionej.
2.5. Osoby zapisane do bazy MediaContact otrzymują wiadomości od klientów IMM, zainteresowanych przesyłaniem informacji do osób zajmujących się działalnością dziennikarską. Forma oraz szczegółowy zakres otrzymywanych treści uzależniony jest od parametrów wskazanych podczas zapisywania się do bazy MediaContact.
2.6. IMM nie weryfikuje prawdziwości przesyłanych treści ani tego, czy nie naruszają one praw osób trzecich. Weryfikacja powinna być dokonana przez podmioty wysyłające i wykorzystujące materiały i informacje.
2.7. Dostęp do danych osobowych zawartych w bazie MediaContact mają wyłącznie osoby upoważnione.
2.8. Szczegółowe zasady korzystania z bazy MediaContact przez klientów IMM zawarte są w regulaminie załączanym do umowy. Umowa na korzystanie z bazy MediaContact przez klienta jest zawierana w formie pisemnej.

 

3. Szkolenia i e-book
3.1. IMM umożliwia zapisanie się na szkolenia poprzez formularz dostępny w Witrynie. Szkolenia mogą dotyczyć w szczególności sposobu korzystania z narzędzi informatycznych udostępnianych przez IMM.
3.2. Jeżeli w opisie szkolenia nie zastrzeżono inaczej, szkolenia są bezpłatne i mają miejsce w siedzibie IMM.
3.3. IMM może odmówić prawa udziału w szkoleniu bez podawania przyczyny, w szczególności w razie braku dostępnych miejsc i terminów. IMM poinformuje o odmowie prawa udziału w szkoleniu jak również o zmianach dotyczących szkolenia (termin, miejsce program) w formie wiadomości email.
3.4. IMM może udostępniać na szkoleniach materiały szkoleniowe i promocyjne. Uczestnik szkolenia ma prawo do korzystania z takich materiałów na użytek własny oraz prowadzonej przez siebie działalności. Uczestnik nie jest uprawniony do modyfikowania materiałów oraz ich rozpowszechniania bez zgody IMM.
3.5. IMM udostępnia w Witrynie możliwość pobrania e-booka pt. „Media 360”. E-book posiada rozmiar 23,7 MB i jest możliwy do pobrania w formacie PDF. Użytkownik ma prawo do korzystania z takich materiałów na użytek własny oraz prowadzonej przez siebie działalności. Użytkownik nie jest uprawniony do modyfikowania e-booka oraz jego rozpowszechniania bez zgody IMM z wyłączeniem sytuacji dozwolonych w ramach tzw. dozwolonego użytku określonego w prawie autorskim.

 

4. Zapytanie i wycena
4.1. IMM, za pomocą formularzy udostępnionych w Witrynie, umożliwia wysłanie zapytania lub prośby o wycenę, dotyczących usług świadczonych przez IMM.
4.2. IMM dokłada starań, aby odpowiedzieć na zapytania w terminie jednego dnia roboczego od ich otrzymania. W przypadku skomplikowanego charakteru zapytania termin ten może zostać przedłużony, o czym IMM powiadomi Użytkownika na adres email podany w formularzu.
4.3. Złożenie zapytania lub prośby o wycenę oraz udzielenie przez IMM odpowiedzi nie stanowi zawarcia wiążącej umowy na świadczenie usług. Zawarcie umowy wymaga formy pisemnej lub uzupełnienia i akceptacji udostępnionego przez IMM formularza umowy.
4.4. Usługi IMM są świadczone zgodnie z warunkami wskazanymi w treści regulaminów i wzorców umów, które są dostępne na stronach Witryny lub są udostępniane w odpowiedzi na prośbę złożoną poprzez formularz lub za pomocą wiadomości email.

 

5. Newsletter
5.1. IMM umożliwia zapisanie się poprzez Witrynę do bezpłatnego newslettera.
5.2. Zapis do newslettera wymaga podania adresu e-mail.
5.3. Użytkownicy zapisani do newslettera otrzymują informacje o następującej tematyce: nowości w monitoringu mediów IMM, nowości w branży monitoringu mediów, promocje i rabaty na usługi monitoringu mediów IMM, informacje o wydarzeniach i konferencjach branżowych (marketing i PR), w których bierzemy udział jako partnerzy lub sponsorzy, w tym ewentualna sprzedaż lub rozdawanie kodów promocyjnych na zakup wejściówek na dane wydarzenia, oraz informacje o naszych działaniach prospołecznych. Informacje zawarte w newsletterze mogą stanowić informację handlową, w rozumieniu art. 2 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która dotyczyć może zarówno IMM, jak i jej partnerów.
5.4. Wiadomości newslettera są wysyłane z częstotliwością raz na dwa tygodnie.
5.5. Rezygnacja z newslettera jest możliwa przez kliknięcie stosownego linka zamieszczonego na końcu każdej wiadomości wysłanej w ramach newslettera.
5.6. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące newslettera należy zgłaszać na adres newsletter@imm.com.pl. IMM podejmie starania, aby odpowiedzieć na Państwa pytania w ciągu 10 dni roboczych.

 

6. Konto
6.1. Witryna posiada funkcjonalność konta. Konto służy skorzystaniu z następujących funkcjonalności i usług: Monitoring internetu, Monitoring social mediów, Monitoring prasy, Monitoring radia, Monitoring telewizji, Monitoring reklam adMonit, Automatyczny monitoring internetu (ami), Baza Danych Media Contact, Biuro Prasowe, Raporty i analizy.
6.2. Zalogowanie się do konta wymaga podania następujących danych: loginu i hasła. Dane do logowania są przekazywane przez IMM w związku z umową.
6.3. Zmiana danych logowania do konta wymaga wysłania prośby na adres email: imm@imm.com.pl lub dyzur@imm.com.pl, lub adres email opiekuna klienta i realizowana jest w związku z umową albo zmiany hasła w panelu klienta.
6.4. Usunięcie konta następuje w terminie 7 dni po wygaśnięciu umowy lub zgodnie z zapisami umowy.
6.5. Użytkownik jest zobowiązany do nieudostępniania danych logowania osobom trzecim bez wyraźnej zgody IMM. Wszelkie operacje dokonywane za pomocą konta będą uważane za operacje wykonane za zgodą Użytkownika, któremu dane do konta udostępniono.
6.6. Materiały i informacje dostępne po zalogowaniu się do konta możliwe są do wykorzystania wyłącznie przez Użytkownika, zgodnie z treścią zawartych przez IMM umów.

 

7. Własność intelektualna i odpowiedzialność.
7.1. W razie dostarczenia jakichkolwiek treści do Witryny, Użytkownik gwarantuje, że treści te nie będą naruszać jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa, w tym praw osób trzecich.
7.2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu a także do powstrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić prawidłowe Witryny, w tym w szczególności do:
a. Zakłócania działalności Witryny poprzez korzystanie ze złośliwego oprogramowania,
b. Niepodejmowania prób mających na celu uzyskanie dostępu do informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, w tym dostępu do cudzych kont w Witrynie.
c. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Witrynie jedynie w zakresie dozwolonego użytku wskazanego w przepisach prawa autorskiego lub w sposób wyraźnie dozwolony przez IMM.
7.3. Zawartość Serwisu, w tym wszelkie treści w nim publikowane, w tym zdjęcia, grafiki, materiały wideo, znaki towarowe, raporty, opracowania, poradniki, stanowią przedmiot prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej i są chronione przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym wymienione wcześniej prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Wszelkie pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub rozpowszechnianie treści zawartych w Witrynie w sposób inny niż przewidziany w Regulaminie jest zabronione.

 

8. Reklamacje
8.1. Reklamacje, uwagi i pytania związane z funkcjonowaniem Witryny powinny być wysyłane w formie email na adres imm@imm.com.pl.
8.2. W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji, reklamacja powinna zawierać adres email Użytkownika, a także dokładny opis i przyczyny reklamacji.
8.3. IMM odpowie na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.
8.4. Nierozpatrzenie lub negatywne rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia Użytkownika prawa do dochodzenia roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

9. Postanowienia końcowe
9.1. Niniejszy Regulamin może być zmieniony pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Użytkowników. Zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane na stronach Witryny z wyprzedzeniem 14 dni.
9.2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://www.imm.com.pl/prywatnosc.