Polityka ochrony danych osobowych

1. Niniejsza polityka ochrony danych kontrahentów (dalej: „Polityka”) określa zasady przetwarzania przez Instytut Monitorowania Mediów S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Administrator”) danych osobowych należących do:
a) osób fizycznych będących kontrahentami Administratora lub zamierzającymi podjąć współpracę z Administratorem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
b) osób fizycznych będących pracownikami kontrahentów (niezależnie od formy zatrudnienia), którzy zostali wyznaczeni przez takiego kontrahenta jako osoby odpowiedzialne za współpracę z Administratorem lub za jej nawiązanie,
– zwanych dalej łącznie „Przedstawicielami”.
2. Niniejsza Polityka dotyczy danych osobowych zebranych przez Administratora (lub w jego imieniu) zarówno od pracodawcy Przedstawiciela jak i bezpośrednio od Przedstawiciela (dalej: „Dane Osobowe”).
3. Niniejsza Polityka stanowi spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane „RODO”.
4. Od momentu pozyskania Danych Osobowych Administrator przyjmuje funkcję administratora Danych Osobowych Przedstawicieli w rozumieniu RODO.
5. Administrator może przetwarzać następujące dane Przedstawicieli: imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email, konta na portalach społecznościowych).
6. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Przedstawicieli jest uzasadniony interes Administratora – możliwość nawiązania i kontynuowania współpracy lub kontaktu z kontrahentem, za pośrednictwem Przedstawiciela (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
7. Dane Osobowe Przedstawicieli będą przetwarzane do momentu definitywnego zakończenia współpracy pomiędzy Administratorem a kontrahentem. Dane Osobowe mogą zostać usunięte we wcześniejszym terminie – w przypadku uzyskania przez Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania przez Przedstawiciela, a także w przypadku, gdy Administrator uzna, że nie są mu one już potrzebne do osiągnięcia usprawiedliwionego celu (kontaktu z kontrahentem).
8. Dane Osobowe nie zostaną usunięte przez Administratora w terminie wynikającym z punktu poprzedzającego, jeżeli ich przechowanie będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa lub będzie niezbędne do dokonania rozliczeń lub dochodzenia roszczeń w związku ze współpracą z kontrahentem lub jego Przedstawicielem.
9. Dane Osobowe mogą zostać udostępnione przez Administratora podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi (m.in. podmioty zewnętrzne świadczące usługi: informatyczne, kurierskie, kadrowe, księgowe, zajmujące się obsługą kontrahentów). Dane osobowe mogą być przekazane również innym zainteresowanym podmiotom (także niezależnym od Administratora), jeżeli Przedstawiciel udostępnił je w takiej formie, z której jednoznacznie wynika, że pragnął, aby kontaktowały się z nim podmioty trzecie w sprawach służbowych.
10. Każdemu Przedstawicielowi przysługuje prawo do:
– uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych Osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych Danych Osobowych i ewentualnych odbiorcach Danych Osobowych,
– żądania skorygowania nieprawidłowych Danych Osobowych lub uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych,
– żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
– złożenia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
– przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
– złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane Osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.
11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych Osobowych powinny być kierowane na adres imm@imm.com.pl.
12. Każdy z kontrahentów Administratora jest zobowiązany do poinformowania swoich Przedstawicieli o niniejszej Polityce.