Amnesty International i IMM

W lipcu 2005 roku Instytut Monitorowania Mediów nawiązał współpracę z Amnesty International, organizacją pozarządową działającą m.in. na rzecz praw człowieka. Dla potrzeb Amnesty IMM będzie monitorować prasę, radio i telewizję, wyszukując materiały opisujące organizację i dotyczące praw człowieka. Dostęp do pełnej informacji z mediów pozwoli organizacji na pełniejszą ocenę swoich działań i planowanie akcji związanych z ochroną praw człowieka. 

Wiedząc jak naszą działalność przedstawiają media, będziemy mogli lepiej i skuteczniej informować o działaniach Amnesty International; pozyskiwać nowych członków i darczyńców, a także jeszcze skuteczniej walczyć o przestrzeganie praw człowieka na świecie – powiedziała Mirella Panek, rzeczniczka Amnesty International. 

Amnesty International jest kolejną organizacją społeczną, z którą współpracuje Instytut Monitorowania Mediów – skomentował sytuację Paweł Sanowski, Dyrektor Zarządzający IMM. – Naszym zdaniem wspieranie wartościowych przedsięwzięć społecznych jest nie tylko zaszczytne i wyróżniające, ale przede wszystkim stanowi element odpowiedzialnego postępowania firm względem społeczeństwa. W ten sposób IMM kontynuuje realizację zapoczątkowanej w 2002 roku strategii CSR (corporate social responsibility). Umowa pomiędzy IMM i AI zawarta jest na czas nieokreślony i nie wyklucza podejmowania innych, wspólnych działań w przyszłości.

Amnesty International (www.amnesty.org.pl) jest ogólnoświatowym ruchem ludzi działających na rzecz praw człowieka i międzynarodowej solidarności. AI podejmuje skuteczne działania na rzecz indywidualnych ofiar, powszechności i niepodzielności praw człowieka, bezstronności i niezależności, demokracji oraz wzajemnego szacunku. Podstawową formą działalności AI jest prowadzenie kampanii. AI bada, dokumentuje i publikuje raporty o przypadkach naruszeń praw człowieka, ale na tym jej praca się nie kończy. Członkowie AI podejmują praktyczne i skuteczne kroki w celu powstrzymania tych naruszeń. Ponad 1.800 tysięcy członków organizacji pochodzi z wielu różnych kultur, ma różne poglądy, jednak jednoczy ich chęć działania na rzecz świata, w którym przestrzegane będą prawa każdego człowieka. AI jest organizacją niezależną od wszelkich rządów, ideologii politycznych, religii czy ekonomicznych grup interesu. Nie popiera ani też nie potępia jakichkolwiek rządów czy systemów politycznych, niekoniecznie też podziela poglądy ofiar, o których prawa walczy. Aby zapewnić sobie ową niezależność, AI jest finansowana wyłącznie ze składek członkowskich oraz z ofiarności publicznej.